دکتربازی (مطلب خوب دیگران)

خاک ایران یکسر از دکتر پر است هر که دکتر نیست، نانش آجر است ملک ایران سرزمین دکتران این قدر دکتر نباشد در جهان شهر دکتر، کوچه دکتر، باغ دک! کبک دکتر، فنچ دکتر، زاغ دک! عابران هر خیابان دکترند دانه های برف و باران دکترند هم وزیران، هم مدیران دکترند بیشتر از نصف ایران […]

ادامه مطلب

بخشی از ترانۀ زندگی (به زبان مازندرانی)

پَکِر نواش شَکِر بِواش چلچلای سفر بواش بِنۀ سرجا راس بواش کوتر اِسبه پر بواش هَلومِ سر، دشتِ بوین سرسبزی لَپِر بواش ملیجه و گَل جا نترس آمادۀ خطِر بواش پاپِلیِ پر ره بوین عاشق هر گِدِر بواش بیشۀ زندگیِ دله پلنگ هر گِذِر بواش **** ترجمه به فارسی: غمگین نباش، مثل شکر شیرین باش […]

ادامه مطلب