انجام همزمان چند کار، چه وقت مطلوب است؟ چه وقت، نامطلوب؟

چندکارگی (چندوظیفگی) در شرایط زیر مطلوب است: 1- انجام همزمان چند فعالیتِ مکمل یکدیگر. بعضی از فعالیت ها لازم است یا بهتر است با هم انجام شوند تا نتیجه بهتر شود؛ چون یکی از آنها تقویت کننده یا کامل کنندۀ دیگری است. مثال: برای بسیاری از افراد گوش کردن موسیقی هنگام ورزش کردن یا غذا […]

ادامه مطلب