بزرگی انسان‌ها، به بزرگی اهداف و پروژ‌ه‌های آنهاست

انسان‌های کوچک پروژه‌ها و اهدافی برای خود تعریف می‌کند که حداکثر پس از چند سال به سرانجام برسد (مثلا پایان رساندن دانشگاه یا خدمت سربازی). انسان‌های متوسط پروژه‌ها و اهدافی

ما ذاتاً شجاع هستیم؛ زیرا مرگ را نادیده می‌گیریم!

به نظر من، بزرگترین و شگفت‌انگیزترین توانایی بشر نادیده گرفتن مرگ است. با اینکه می‌دانیم مسیر زندگی به دهان هیولای وحشتناکی چون مرگ ختم می‌شود، در اغلب اوقات، بی‌توجه به پایان