بزرگی انسان‌ها، به بزرگی اهداف و پروژ‌ه‌های آنهاست

انسان‌های کوچک پروژه‌ها و اهدافی برای خود تعریف می‌کند که حداکثر پس از چند سال به سرانجام برسد (مثلا پایان رساندن دانشگاه یا خدمت سربازی). انسان‌های متوسط پروژه‌ها و اهدافی