دربارۀ من

دانشجوی دکتری اقتصاد. علاقه مند به مطالعه و نوشتن در حوزه رشد فردی، طنز، فرهنگ و توسعه.

آدرس ارتباطی:

 salehi205@gmail.com