چگونه دنیا را برای خود بهشت کنیم؟

در معدود مواردی که کابوس‌های وحشتناکی می‌بینم، با خودم می‌گویم:
اگر خدایی باشد و بخواهد ما را عذاب یا پاداش بدهد، لازم نیست در جهان بیرون، واقعا به صورت فیزیکی جهنم یا بهشت برپا کند‌؛
همه تجربه بهشت یا جهنم می‌تواند در ذهن فرد و در عالم خواب‌ بگذرد.
بعد با خودم می‌اندیشم: حداقل در این دنیا، زندگی بهشتی یا جهنمی و تجربه یا بدبختی، بیشتر از آن که به عالم بیرون (دارایی فرد، وضعیت اقتصادی کشور و…) مربوط باشد به ذهن فرد مربوط می‌شود.

البته حداقلی از امکانات در عالم بیرون برای بدبخت نشدن ضرورت دارد اما پس از تامین این حداقل‌ها برای خوشبختی باید ذهنی تربیت‌یافته از لحاظ روانی و معنوی داشت تا حتی در شرایط بیرونی نامطلوب، احساس رضایت، شادی و امید حفظ شود. 

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید