زندگی در روستا: درباره حمام‌های قدیمی (تن‌شرون)

در دوران خردسالی، مادربزرگم یکی دو بار مرا با خود به حمام خانه‌شان در روستا برد که به آن تَشِرون یا تن‌شرون (تن‌شوران) می‌گفتند. در انتهای خانه دخمه تاریکی وجود