دربارۀ من

دانش


دکتری اقتصاد کشاورزی. علاقه مند به مطالعه و نوشتن در حوزه رشد فردی، طنز، فرهنگ و توسعه. نوازنده موسیقی فولکلور.

آدرس ارتباطی:

 salehi205@gmail.com