بخشی از ترانۀ زندگی (به زبان مازندرانی)

پَکِر نواش شَکِر بِواش
چلچلای سفر بواش
بِنۀ سرجا راس بواش
کوتر اِسبه پر بواش
هَلومِ سر، دشتِ بوین
سرسبزی لَپِر بواش
ملیجه و گَل جا نترس
آمادۀ خطِر بواش
پاپِلیِ پر ره بوین
عاشق هر گِدِر بواش
بیشۀ زندگیِ دله
پلنگ هر گِذِر بواش
****

ترجمه به فارسی:
غمگین نباش، مثل شکر شیرین باش
چلچلۀ اهل سفر باش
از روی زمین برخیز
کبوتر سفید‌بال باش
از بالای دره به دشت نگاه کن
مثل زمین کشاورزی سرسبز باش
از مورچه و موش نترس
آمادۀ خطر باش
به پر پروانه نگاه کن
عاشق لحظات زندگی باش
در این جنگل زندگی
پلنگ هر گذرگاه باش

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید